สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม


ระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
การจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 

  Demand
 
  Commodity Flows
 
  OD Report
 
  logistics Nodes